قوانین

قوانین استفاده از خدمات وبسایت برای کابران آن به صورت زیر می باشد خواهشمندیم با رعایت موارد زیر ما را برای حفظ همکاری یاری کنید:

• کاربر ملزم است جهت ثبت اطلاعات صحیح خود و بروزرسانی آن اقدام نماید.
• کاربر موافقت می کند در ازای ثبت نام دامنه، هزینه ثبت و در صورت تمدید هزینه آن را بپردازد.
• تا زمانی که ثبت نهایی دامنه و پرداخت هزینه آن صورت نگیرد، هیچ تعهدی برای فعال کردن نام دامنه یا تمدید آن وجود نخواهد داشت.
• کاربر موافقت نماید در صورت اطلاعات یا تغییرات درخواست شده از طرف کارشناسان بجو آن درخواست را انجام یا به تغییر برساند.
• دارنده امتیاز دامنه می‌تواند مستقیما از طریق وب‌سایت ایرنیک (nic.ir) جهت انجام تغییرات و تمدیدات اقدام نماید.
• انقضای مدت عضویت در سامانه بجو و عدم تجدید آن موجب خاتمه موافقتنامه می شود.